Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 
   Valid XHTML 1.0 Strict

Ο.ΣΥ. Α.Ε. > Διακηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.. 1. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
2. Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα::
Τηλέφωνοe-mailFax
Γραμματεία Προμηθειών 210 4270804 grpromitheion@ethel.gr 210 4907861
Διεύθυνση Προμηθειών 210 4270722 dieuthpromitheion@ethel.gr
Τμήμα Αγορών και Πρόχειρων Διαγωνισμών 210 4270854-887-735 tmagoron@ethel.gr , tmagoron6@ethel.gr , tmagoron2@ethel.gr 210 4922881
Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών 210 4270853-693 tmefodiasmou@ethel.gr , tmefodiasmou1@ethel.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων: 210 4270654 - 659 tmsimvaseon1@ethel.gr , tmsimvaseon2@ethel.gr

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την κατάργηση των κρατήσεων σε αυτό το αρχείο
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΚΗΜΔΗΣ
Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Γενικοί Όροι Πώλησης Υλικών της Ο.ΣΥ. A.E.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.
Βρέθηκαν 3 δημόσιοι διαγωνισμοί.
A/A   Εναρξη Ληξη Περιγραφη _Διαγωνισμών Αρχεια
 1 NEO25-05-202209-06-2022
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια 3.000m Μονοπολικού Καλωδίου για την κάλυψη των αναγκών κατασκευής του υπογείου δικτύου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 180.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης: 05/2022
Aρ. ΕΣΗΔΗΣ: 156005
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
 2 NEO07-04-202214-06-2022
Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με αντικείμενο την «Ασφάλιση Ευθύνης των Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: 66.000,00 ευρώ για διάρκεια ασφάλισης 12 μηνών.
Σχετικοί όροι: Αριθμός Διακήρυξης: 02/2022
Aρ. ΕΣΗΔΗΣ: 158893
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00πμ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ (1ο)  
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ (2ο)  
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ (3ο)  
 3 NEO05-03-202216-06-2022
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) και όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.Ε., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. (ΑΔΑ Ω5ΕΥΟΚΩ0-ΝΓΧ3 ΑΔΑΜ 22PROC010159569 και ΑΔΑΜ 22PROC010159590)
Σχετικοί όροι: Αρ. Διακήρυξης: 15/2021
Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 141038
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00πμ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της διαύγειας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ (1ο)  
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ (2ο)  
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ (3ο)  
Για να διαβάσετε αρχεία pdf πρέπει να εγκαταστήσετε τον Acrobat Reader. Κατεβάστε τον Acrobat Reader
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς