ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.ΣΥ Α.Ε

Σήμερα εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr), οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.5039/2023 όπως ισχύει, εκατόν εξήντα δύο θέσεων (162) προσωπικού ΔΕ οδηγών λεωφορείων & πενήντα τριών (53) θέσεων ΔΕ τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας…