Ενημέρωση Προσωπικού. 2η Έρευνα Εργασιακού κλίματος

Σας ενημερώνουμε ότι η Ο.ΣΥ Α.Ε, ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α, συμμετέχει  στην 2η έρευνα για τη μελέτη και αξιολόγηση του Εργασιακού της Περιβάλλοντος.
Η Ο.ΣΥ Α.Ε  ενδιαφέρεται για τις απόψεις των εργαζομένων της και επιθυμεί να καταγράψει το βαθμό ικανοποίησής τους, μέσω των απαντήσεων σε μια σειρά ερωτημάτων που θα αναδείξουν την επικρατούσα κατάσταση.