ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 5039/2023, συνολικά διακοσίων δέκα πέντε (215) θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων/ειδικοτήτων: ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (162) εκατόν εξήντα δύο θέσεων [ειδικότερα ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) 122 θέσεις, και ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄+Ε΄ ή…