Ανακοίνωση Έκδοσης Οριστικών Αποτελεσμάτων Προκήρυξη 1/2020 – Κατηγορία ΔΕ

Σήμερα Πέμπτη 11/02/2021 εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1/2020 του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ:9137465ΧΘΞ-ΥΓ0) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων του κλάδου ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.).