Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. μεριμνά για το προσωπικό της και επενδύει σε αυτό καθώς αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο σημαντικότερος πόρος της και ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ενέργειες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό είναι οι εξής: