Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 5039/2023, συνολικά διακοσίων δέκα πέντε (215) θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων/ειδικοτήτων: ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (162) εκατόν εξήντα δύο θέσεων [ειδικότερα ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) 122 θέσεις, και ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄+Ε΄ ή DE κατηγορίας) 40 θέσεις] και ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) 17 θέσεις, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων 12 θέσεις, ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 8 θέσεις, ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές-Οξυγονοκολλητές 1 θέση, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες 8 θέσεις και ΔΕ Ψυκτικοί 7 θέσεις  χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης από επιλαχόντες της Προκήρυξης 1/2020 (ΑΔΑ:9137465ΧΘΞ-ΥΓ0 ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η πλήρωση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης 1/2020 των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (κωδ. θέσεων 101,102), ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) (κωδ. θέσης 103), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων (κωδ. θέσης 104), ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (κωδ. θέσης 105),  ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές-Οξυγονοκολλητές (κωδ. θέσης 108),  ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες (κωδ. θέσης 109) και ΔΕ Ψυκτικοί (κωδ. θέσης 111), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους. Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (18/11/2020) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

Δείτε το Πίνακα Κατανομής Θέσεων