Η ανακύκλωση των υλικών (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο, μπαταρίες, λιπαντικά, ελαστικά, βαρέλια κα) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης π.χ. ecoelastica (διαχείριση παλαιών ελαστικών). Παράλληλα, με πρωτοβουλία των εργαζομένων, σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών ΑΦΗΣ, από όπου οι μπαταρίες συλλέγονται για να ανακυκλωθούν. Κατά τον ίδιο τρόπο έχουν τοποθετηθεί και κάδοι ανακύκλωσης στα γραφεία της εταιρείας.