Βασικός στόχος μας και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τη λειτουργία μας, να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ώστε να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και να επιδιώκουμε συστηματικά την όσο το δυνατόν μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον.