Το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 325.321.529,78€ ενσωματωμένο σε μια μετοχή η οποία ανήκει στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (στοιχεία στο τέλος του 2017). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.