Τα κύρια όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος.Ανώτατο διοικητικό όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο:

 • διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης,
 • εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας,
 • διοικεί (διαχείριση και διάθεση) την εταιρική περιουσία,
 • εκπροσωπεί την εταιρεία και
 • αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος Δ.Σ.: Σπηλιόπουλος Γεώργιος 
 • Δ/νων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Αγιάσογλου Στέφανος
 • Μέλος Δ.Σ.: Καλατζής Νικόλαος
 • Μέλος Δ.Σ.: Κουβαράς Αλέξανδρος
 • Μέλος Δ.Σ.: Νταλταγιάννης Δημήτριος
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο που:
  • μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας,
  • προΐσταται όλων των λειτουργιών – υπηρεσιών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.,
  • διευθύνει το έργο της και
  • παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας και της ειδικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.