Η Ανώνυμη Εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες, με το διακριτικό τίτλο Ο.ΣΥ. Α.Ε,. είναι εταιρεία με δραστηριότητα τις οδικές αστικές συγκοινωνίες, που προέκυψε κατόπιν απορρόφησης της εταιρείας Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (τρόλεϊ) από την εταιρεία Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (θερμικά λεωφορεία), με την υπ’ αρ. 28738/2638 πράξη συγχώνευσης (ΦΕΚ 1454 Β’/17.06.2011).

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), λειτουργεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Είναι Εταιρεία Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Π.Σ.Ε.), συντονίζεται και ελέγχεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σκοπός της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η εκτέλεση και η εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με αρμοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου με επίγεια οδικά μέσα, μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο Ν. 3852/2010, εκτός από τις νήσους.

Στρατηγικός στόχος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των αστικών συγκοινωνιών στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής.

Εδρεύει στο Δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233.