Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της και με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ως προς το επιβατικό κοινό, τα τελευταία έτη, έχει πραγματοποιήσει μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε   διάφορα θεματικά αντικείμενα.

Έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, προγράμματα για την επεξεργασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, προγράμματα επιμόρφωσης σε τεχνικά θέματα, πυρασφάλειας, σε θέματα προμηθειών, οικονομικά-φορολογικά, βελτίωσης δεξιοτήτων για την χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προγράμματα ανάπτυξης στελεχών και   προγράμματα για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας.

Την τελευταία τριετία (2019-2020-2021), παρότι η εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν αρκετά περιορισμένη λόγω covid-19, η ΟΣΥ έχει πραγματοποιήσει εκατό σαράντα (140) προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν χίλιοι διακόσιοι τριάντα ένας (1.231) εργαζόμενοι (συμμετοχές), σε τριάντα έξι χιλιάδες εκατό ενενήντα τρεις (36.193) ώρες.

Τα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν με πόρους προερχόμενους από την ΟΣΥ και τον ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
  Οι οδηγοί της εταιρείας μας βάσει της Οδηγίας 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πρέπει να κατέχουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς επιβατών. 
  Η «Ο.ΣΥ. Α.Ε.» ίδρυσε και λειτουργεί την «ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι. ΟΣΥ» από το έτος 2013 μέχρι σήμερα για τον συγκεκριμένο σκοπό.
  Η ανανέωση του Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική ανά πενταετία και τα προγράμματα που αφορούν το Π.Ε.Ι. εγκρίνονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
  Από την «ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι. της ΟΣΥ», τα τελευταία έτη (2019-2020-2021), εκπαιδεύθηκαν οχτακόσιοι εξήντα (860) Οδηγοί και οι ώρες εκπαίδευσης τους ανέρχονται σε τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (31.479).
 • Πυροπροστασία – εκκένωση των χώρων εργασίας
  Υλοποιήθηκε ένα σεμινάριο με θέμα την πυροπροστασία και την εκκένωση των χώρων εργασίας,   το οποίο παρακολούθησαν συνολικά 26 υπάλληλοι   από τις ομάδες πυροπροστασίας της εταιρείας μας σε εκατό τριάντα (130) ώρες.
 • Λειτουργία και επισκευή Λεωφορείων με κινητήρα φυσικού αερίου
  Πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα με θέμα την λειτουργία και επισκευή των λεωφορείων με κινητήρα φυσικού αερίου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 14 τεχνικοί σε διακόσιες ογδόντα 280 συνολικά ώρες.
 • Δημόσιοι διαγωνισμοί, Ανάθεση-Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων
  Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν επτά (7) καταρτιζόμενοι σε τετρακόσιες σαράντα (440) ώρες.
 • Ηλεκτρονικό Λογιστήριο – Ηλεκτρονική τιμολόγηση
  Υλοποιήθηκαν επτά (7) προγράμματα που αφορούσαν το Ηλεκτρονικό λογιστήριο και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα οποία παρακολούθησαν εβδομήντα δύο (72) καταρτιζόμενοι σε τετρακόσιες πενήντα (450) ώρες.
 • Σεμινάρια για χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  Πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) προγράμματα με θεματικά αντικείμενα:WORD I-II, EXCEL I-II, OUTLOOK, τα οποία παρακολούθησαν εκατό δέκα (110) καταρτιζόμενοι σε χίλιες επτακόσιες εξήντα (1.760) ώρες.
 • Οργάνωση – Λειτουργία της αποθήκης
  Πραγματοποιήθηκε ένα (1) σεμινάριο με θέμα την οργάνωση και την λειτουργία της αποθήκης, το οποίο παρακολούθησαν είκοσι πέντε (25) υπάλληλοι σε τριακόσιες (300) ώρες.
 • Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ & ΣΕΠΕΝΕΤ
  Υλοποιήθηκε ένα (1) σεμινάριο με αντικείμενο το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ & ΣΕΠΕΝΕΤ, το οποίο   παρακολούθησαν είκοσι τέσσερεις (24) υπάλληλοι-στελέχη της εταιρείας μας σε εκατό σαράντα τέσσερεις (144) ώρες.  
 • Ανάπτυξη Στελεχών
  – Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) προγράμματα που αφορούσαν Γραμματείς Executive και Γραμματείς Διευθύνσεων τα οποία παρακολούθησαν είκοσι (20) υπάλληλοι σε τριακόσιες είκοσι (320) ώρες.
  – Προετοιμασία Υποψηφίων για Επιλογή σε θέση ΕυθύνηςΣεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν έξι (6) στελέχη της εταιρείας σε εκατό ογδόντα (180) ώρες.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για τα εξής θεματικά αντικείμενα:

1. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών (GDPR)
2. ISO 39001 2012 (Νέο Πρότυπο Οδικής Ασφάλειας)
3. Μητρώο Δεσμεύσεων
4. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
5.Κοστολόγηση Βιομηχανικού προϊόντος (Κέντρα κόστους – Αποτίμηση αποθεμάτων)
6. Πληροφοριακό σύστημα E-PDE (My Data)
7. Θέματα Τεχνικών Ασφαλείας
8. Crisis Management
9. Εργασιακός Νόμος