Από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατίθενται χώροι και διευκολύνεται η αιμοδοσία που διενεργείται με μέριμνα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στους αιμοδότες χορηγείται άδεια με αποδοχές και παράλληλα λειτουργεί τράπεζα αίματος.