Η ΟΣΥ ΑΕ δεσμεύεται για τη διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς με μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη της. Η Εταιρεία με την Πολιτική Αναφορών ενθαρρύνει τα στελέχη, τους εργαζομένους αλλά και τους συνεργάτες της να γνωστοποιούν άμεσα περιπτώσεις παραβάσεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς αλλά και κάθε πράξη ή συμπεριφορά που πιθανόν να αποκλίνει από την ενδεδειγμένη. Επίσης η ΟΣΥ με την Πολιτική Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία, αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν.

Συνημμένα σας αποστέλλονται

  1. Η Απόφαση του ΔΣ
  2. Πολιτική κατά της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία
  3. Πολιτική Αναφορών

Στο πλαίσιο του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (compliance) της ΟΣΥ, παρακαλούμε για την ενημέρωση του προσωπικού και τις λοιπές δικές σας ενέργειες.