Περιγραφή τιμολογιακής πολιτικής για ιστοσελίδα της ΟΣΥ

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δύναται να διαθέσει σε τρίτους λεωφορεία – θερμικά και ηλεκτροκίνητα – έναντι ανταλλάγματος για τις ανάγκες κινηματογραφικών/διαφημιστικών γυρισμάτων καθώς και για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης (φιλάθλων-θεατών) εφόσον δεν υπάρχει επίπτωση στο συγκοινωνιακό της έργο.
Σύμφωνα με την Απόφαση 46/2016 του Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε από τις Αποφάσεις 69/2021 και 22/2023 και ισχύει, διατίθενται τα λεωφορεία  της εταιρείας σε τρίτους σύμφωνα με την παρακάτω τιμολογιακή πολιτική:

 • Ως βραχυχρόνια μίσθωση, προκειμένου να ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση θεωρείται κάθε αίτημα για χρήση λεωφορείων με διάρκεια από 1 ώρα έως 15 ημέρες. Οι 15 ημέρες μπορούν να είναι είτε συνεχόμενες είτε κατανεμημένες εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών.
 • Τα υπό διάθεση οχήματα είναι όλα τα ενεργά οχήματα της ΟΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών οχημάτων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση διάθεσης είναι η μη αρνητική επίπτωση στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της ΟΣΥ ή άλλων προγραμματισμένων εργασιών για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.
 • Ως χώρος διάθεσης ορίζεται οποιοδήποτε σημείο εντός των γεωγραφικών ορίων του συγκοινωνιακού έργου της ΟΣΥ. Τα οχήματα μπορούν να διατεθούν και εντός των αμαξοστασίων της εταιρείας.
 • Η διάθεση των οχημάτων θα γίνεται με κλιμακωτή ωρο-χρέωση, ανάλογα με τον εκμισθωτή και το είδος του οχήματος, συγκεκριμένα:
  5.1 Σύγχρονα θερμικά και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (εκτός των διώροφων) με οδηγό
  – Σχολεία/Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί/Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς 80,00 €
  – Δήμοι/Ο.Τ.Α./Φορείς Δημοσίου 100,00 €
  – Ιδιώτες/Ιδιωτικές Εταιρείες 120,00 €
  5.2 Διώροφα θερμικά λεωφορεία με οδηγό
  – Σχολεία/Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί/ Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς 120,00 €
  – Δήμοι/Ο.Τ.Α./Φορείς Δημοσίου 145,00 €
  – Ιδιώτες/Ιδιωτικές Εταιρείες 175,00 €
  5.3 Ιστορικά οχήματα ΟΣΥ
  – Παλαιό λεωφορείο τύπου ScaniaVabis: 224,00 €
  – Παλαιό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο «Ρώσικο» σειράς 3000 392,00 €
  – Παλαιό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο FIAT 704 392,00 €
  Οι τιμές διάθεσης των ιστορικών οχημάτων είναι ανεξαρτήτως της εταιρικής μορφής και του επιχειρηματικού σκοπού των μισθωτών.
  Το ηλεκτροκίνητο λεωφορείο FIAT 704 διατίθεται για φωτογραφίσεις/κινηματογραφίσεις και λοιπές εκδηλώσεις, στις οποίες δε θα απαιτείται η πραγματοποίηση διαδρομής με επιβάτες/κοινό. Τα αιτήματα που περιλαμβάνουν και διαδρομή με κοινό θα αξιολογούνται ξεχωριστά.
  Θα προκαταβάλλεται χρηματική εγγύηση ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00€) για κάθε εκμισθωμένο παλαιό όχημα, η οποία θα επιστρέφεται στο μισθωτή με το πέρας της εκμίσθωσης εφόσον διαπιστωθεί η μη πρόκληση ζημιών στο όχημα.
 • Να μειώνονται οι ανωτέρω τιμές κατά το ήμισυ για τις περιπτώσεις εκμίσθωσης λεωφορείων που παραμένουν εντός του αμαξοστασίου και δεν απαιτείται η απασχόληση οδηγού ή σε κατάσταση πολύωρης στάθμευσης π.χ. φωτογράφιση σε ακίνητο λεωφορείο.
 • Να παραμείνουν ως κατώτατο όριο μίσθωσης οι 2 (δύο) ώρες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μετακίνησης από και προς το Αμαξοστάσιο. Δύναται να πραγματοποιούνται διαθέσεις μικρότερης διάρκειας εφόσον το όχημα παραμένει εντός του αμαξοστασίου.
 • Ισχύουν οι εξής περιπτώσεις εκπτώσεων:
  8.1 -50% όταν τα υπό διάθεση οχήματα παραμένουν σε κατάσταση πολύωρης στάθμευσης και δεν απαιτείται απασχόληση οδηγού π.χ. φωτογράφιση σε ακίνητο όχημα στις εγκαταστάσεις μας.
  8.2 -30% προς αθλητικά σωματεία που αιτούνται τη μετακίνηση φιλάθλων
  8.3 -100% για διάθεση οχημάτων σε μη κερδοσκοπικούς φορείς ή σε φορείς δημοσίου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, μη εμπορικού χαρακτήρα.
 • Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο να χορηγεί εκπτώσεις επί των αρχικών τιμών μέχρι 30%, αναλόγως του πλήθους των αιτουμένων κατά περίπτωση λεωφορείων, του πλήθους των ωρών μίσθωσής τους, του σκοπού της χρήσης τους κ.λπ.
 • Ισχύουν επιπλέον επιβαρύνσεις σε περιπτώσεις που η εκμίσθωση πραγματοποιείται σε επίσημη αργία, Κυριακή (+30%) ή κατά τις νυχτερινές ώρες (22.00-06.00) (+25%).
 • Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α…
 • Θα υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις όταν απαιτούνται εργασίες επί των οχημάτων προκειμένου να ικανοποιηθούν ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ. επικόλληση εικαστικών).
 • Το αντίτιμο και η τυχόν εγγύηση να καταβάλλονται πριν την έναρξη της διάθεσης του οχήματος.
 • Το αίτημα για διάθεση λεωφορείων να κατατίθεται εγγράφως και σε χρόνο εύλογο για την απαραίτητη προετοιμασία (κυρίως των παλαιών – ανακατασκευασμένων οχημάτων) και να αναφέρει μεταξύ άλλων το σκοπό της χρήσης, την ημερομηνία, την προβλεπόμενη διάρκεια, τον τόπο, την περιγραφή του θέματος ή το σενάριο.
 • Το σχετικό αίτημα να τυγχάνει έγκρισης από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. με την ακόλουθη διαδικασία:
  15.1 Διάθεση έως 2 λεωφορείων (ταυτόχρονα) για διαφημιστικά/κινηματογραφικά γυρίσματα χωρίς επίπτωση στο συγκοινωνιακό έργο: Σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.
  15.2 Διάθεση παραπάνω αριθμού λεωφορείων από τις προηγούμενες περιπτώσεις για διαφημιστικά/κινηματογραφικά γυρίσματα ή διάθεση λεωφορείων για μετακίνηση κοινού: Έγκριση σε επίπεδο Διευθύνοντος Συμβούλου.
  15.3 Διάθεση ιστορικών οχημάτων και λοιπά ειδικά αιτήματα: Έγκριση σε επίπεδο Διευθύνοντος Συμβούλου.
 • Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. να διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει προγραμματισμένη διάθεση λεωφορείου, εφ’ όσον συντρέχουν ιδιαίτερες και απαγορευτικές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.α.) και να την επαναπρογραμματίσει, χωρίς να έχει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.
 • Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. να μπορεί να ζητήσει αντίγραφο του τελικού προϊόντος σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, για λόγους αρχείου.

Για θέματα διαφημίσεων, ανάρτησης αφισών, μίσθωσης λεωφορείων επικοινωνήστε μας στα τηλέφωνα 214 4082423, 6952004939 ή στείλτε μας email στο tmemporikis@osy.gr

Ενδεικτικές φωτογραφίες διαθέσιμων οχημάτων