Η εμπορική δραστηριοποίηση έχει σαν κύριους στόχους την αύξηση των εσόδων της εταιρείας από δευτερογενείς πηγές και την κατάθεση προτάσεων για τον περιορισμό των εξόδων της. Μέσω της εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, της ώθησης της εμπορικής δραστηριότητας, της διαχείρισης του κομίστρου και των έμμεσων δράσεων προβολής, υλοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις μέσα σε ένα ήδη δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Οι δράσεις της εμπορικής δραστηριότητας είναι οι εξής:

  • Διαφημιστική Προβολή: Υλοποιείται βάση σύμβασης και αφορά στην παραχώρηση συγκεκριμένου αριθμού οχημάτων για διαφημιστική εκμετάλλευση.
  • Ενοικίαση οχημάτων: Αφορά σε μισθώσεις παλαιών οχημάτων σε Δήμους του Λεκανοπεδίου, για τη λειτουργία Δημοτικής συγκοινωνίας. Οι μακροχρόνιες μισθώσεις, εκτός των άμεσων εσόδων, οδηγούν και σε περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων για την εταιρεία μέσα από απαλλαγή των λειτουργικών εξόδων για τη συντήρηση μη απαραίτητων οχημάτων (π.χ. ασφάλισης, τελών). Επιπλέον η εταιρεία συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών μέσα από τη συνεργασία με τους δήμους. Επιπρόσθετα αφορά στη διάθεση οχημάτων της εταιρείας για σύντομες μισθώσεις για τις ανάγκες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών παραγωγών, διαφημιστικών σποτς, κ.λπ., σε προωθητικές ενέργειες και δράσεις προβολής.
  • Τεχνικές υπηρεσίες σε τρίτους: Αφορά στη παροχή τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής οχημάτων, καθώς και σε εργασίες μετατόπισης–αντικατάστασης ιστών στήριξης και αποκατάστασης δικτύου. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό των αμαξοστασίων και της Επισκευαστικής Βάσης. Κύριοι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών ήταν οι δήμοι στους οποίους έχουν μισθωθεί λεωφορεία αλλά και δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., Περιφέρεια Αττικής, ιδιώτες εργολάβοι) που αιτήθηκαν τη διακοπή ηλεκτροδότησης του εναερίου δικτύου τροφοδοσίας των ηλεκτροκίνητων οχημάτων της Ο.ΣΥ. A.E..
  • Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας:Αφορά στην εκμίσθωση του παλαιού Αμαξοστασίου Αγ. Τριάδας για μικρά χρονικά διαστήματα σε ιδιώτες για την πραγματοποίηση διάφορων εκδηλώσεων. Εντός του έτους πραγματοποιήθηκαν και βελτιωτικές εργασίες στο χώρο του αμαξοστασίου, όπως η αύξηση της ισχύος του ρεύματος. Οι εργασίες έγιναν από τους μισθωτές χωρίς επιβάρυνση της εταιρείας.
  • Εκποίηση παλαιού, μη αναγκαίου υλικού: Προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, μέσω υλοποίησης συμβάσεων και προκήρυξης διαγωνιστικών διαδικασιών για την εκποίηση των υλικών και των παγίων της εταιρείας.