Σήμερα εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr), οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.5039/2023 όπως ισχύει, εκατόν εξήντα δύο θέσεων (162) προσωπικού ΔΕ οδηγών λεωφορείων & πενήντα τριών (53) θέσεων ΔΕ τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από Επιλαχόντες της Προκήρυξης 1/2020 (ΑΔΑ 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η κατάρτιση των ως άνω πινάκων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των Επιλαχόντων της Προκήρυξης 1/2020, με βάση τη σειρά που είχαν στους πίνακες κατάταξης του αντίστοιχου κλάδου.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισης στον διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε, ορίζεται δε ειδικότερα από την 17/10/2023 έως και την 23/10/2023.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: prosl.enstasi@asep.gr

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Δείτε τα ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ