Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε..

  • Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
  • Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τηλέφωνο e-mail Fax
Γραμματεία Προμηθειών 210 4270804 grpromitheion@osy.gr 210 4907861
Διεύθυνση Προμηθειών 210 4270722 dieuthpromitheion@osy.gr
Τμήμα Αγορών και Πρόχειρων Διαγωνισμών 210 4270854-887-735 tmagoron@osy.gr , tmagoron6@osy.gr ,
tmagoron2@osy.gr
210 4922881
Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών 210 4270853-693 tmefodiasmou@osy.gr , tmefodiasmou1@osy.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων 210 4270654 – 659 tmsimvaseon1@osy.gr , tmsimvaseon2@osy.gr

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

A/AΈναρξηΛήξηΠεριγραφή Δημόσιων ΔιαγωνισμώνΔιακήρυξηΠερίληψηΤεύχος ΔιευκρινίσεωνΔιαύγειαΆλλα Έγγραφα
1 21/02/2024 11/03/2024

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια 400.000LT  Υδατώδους Διαλύματος Ουρίας για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αρ. Διακήρυξης: 42/2023

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 360.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ    335273)

ΑΔΑΜ :      24PROC014299078

pdfpdflinkpdf, xml
2 08/02/2024 26/02/2024

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια 80.000 LT αντιψυκτικού υγρού κινητήρων λεωφορείων για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

 Αρ. Διακήρυξης: 41/2023

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 220.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ   337271)

ΑΔΑΜ :      24PROC014233834

pdfpdfpdflinkpdf, xml
305/01/202416/02/2024

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός μέσω Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 233/19.12.2023 Απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου, για την εκποίηση κατά ομάδες,  διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) παλαιών  αστικών λεωφορείων, αποσυρμένων  από την

κυκλοφορία,  διαφόρων  τύπων και μεγεθών. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν2Π/2023

Πληροφορίες για τον ως άνω Διαγωνισμό: κος Γ. Φραγκάκης τηλ. 2144082421 e-maildemporikis@osy.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής:

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00 πμ.

pdfpdfpdf, pdf, pdf, pdf, pdf
4 29/11/2023 13/12/2023

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αγωγών για τη φόρτιση των 140 νέων ηλεκτρικών οχημάτων στα αμαξοστάσια (Α/Σ) Αγ. Ι. Ρέντη, Αγ. Δημητρίου, Ρουφ και Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών των της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.951.128,75€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38/2023 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 274165)

ΑΔΑΜ      23PROC013859759

pdfpdfpdflink, linkxml, pdf
517/11/202322/12/2023

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια 10.500 τεμαχίων «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ τύπου 275/70  R 22.5» για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αρ. Διακήρυξης: 20/2023

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.150.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ   247264)

ΑΔΑΜ :     23PROC013788370

pdfpdflinkpdf, xml
609/11/202327/11/2023

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια 300 τεμαχίων «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ τύπου 385/55  R 22.5» για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ  248334)

 ΑΔΑΜ :    23PROC013738346

pdfpdflinkpdf, xml
79/11/202327/11/2023

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση προμήθειας δέκα (10) ειδών ανταλλακτικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  27/23

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(α/α ΕΣΗΔΗΣ :  185417)

ΑΔΑΜ  23PROC013736536

pdfpdfpdflink, linkpdf, xml
819/10/202306/11/2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια εκατό (100) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Tower) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης 84.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  23/23

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(α/α ΕΣΗΔΗΣ :  223187)

 ΑΔΑΜ  23PROC013615273

pdfpdflinkpdf, xml
908/09/202329/09/2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς (ρυμούλκησης) των ακινητοποιημένων λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/23 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(α/α ΕΣΗΔΗΣ :  224140)

ΑΔΑΜ   23PROC013376249

pdfpdfpdflink, linkpdf, xml
1006/09/202315/09/2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης  της λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος THESIS.NET, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/23 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(α/α ΕΣΗΔΗΣ :  224120)

ΑΔΑΜ  23PROC013360276

pdfpdflinkpdf, xml
1106/09/202315/09/2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση των υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης  & υποστήριξης της λειτουργίας της εφαρμογής του συστήματος COMPASS, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.999,96€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/23 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(α/α ΕΣΗΔΗΣ :  223187)

ΑΔΑΜ  23PROC013356146

pdfpdflinkpdf, xml
12 07/08/2023 04/09/2023Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια έξι (6) συγκροτημάτων υδραυλικών ανυψωτήρων κολώνας, ανυψωτικής ικανότητας 6,5 τόνων, σε σετ των έξι και σε σετ των τεσσάρων για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).
Αριθμός Διακήρυξης 36/2022 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.
(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ  205323)
ΑΔΑΜ 23PROC013219096
pdfpdflinkpdf, xml
13 07/08/2023 01/09/2023Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια Μηχανήματος Πλυντηρίου Ανταλλακτικών (περιστρεφόμενο) βαρέως τύπου για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2023
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:30πμ.
(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 189524)
ΑΔΑΜ 23PROC013219116
pdfpdflinkpdf, xml
1404/08/202330/08/2023

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της «Ασφάλισης Ευθύνης των Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Αριθμός Διακήρυξης: 06/2023

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 75.600,00 € για διάρκεια ασφάλισης 12 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης για επιπλέον 3 μήνες: 18.900,00 €

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : 94.500,00 € (συμπεριλαμβάνομένων των κάθε είδους τελών, κρατήσεων και επιβαρύνσεων που βαρύνουν κατά νόμον της ΑΕ ΟΣΥ επί των ασφαλίστρων)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00 πμ. (συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ 205154)

ΑΔΑΜ 23PROC013216678

pdfpdfpdflink, linkdoc, pdf, doc, pdf, xml, pdf
1527/07/202321/08/2023

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς αξιών κομίστρου από τα σημεία πώλησης εισιτηρίων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός Διακήρυξης 01/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00πμ. (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ  191528)

ΑΔΑΜ 23PROC013165152

pdfpdfpdflink, linkpdf, xml
1620/07/202324/08/2023

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισης (137) χημικών (35) σταθερών τουαλετών και (27) οικίσκων (χώροι αναμονής οδηγών)  ιδιοκτησίας Ο.ΣΥ. Α.Ε. (εντός 180 ημερών), καθώς και τεχνικής συντήρησης – επισκευής τους  για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.Αριθμός Διακήρυξης 14/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00πμ. (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 191657)

ΑΔΑΜ    23PROC013156104
ΑΔΑΜ    23PROC013273457

pdfpdfpdflinkpdf, xml, pdf
1705/07/202326/07/2023

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης Συστήματος Ενεργητικής Πυροπροστασίας για την κάλυψη των αναγκών του Αμαξοστασίου Αττικής της Ο.ΣΥ. Α.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00πμ. (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 191557)

ΑΔΑΜ  23PROC013017042

pdfpdflinkxml, pdf
1801/07/202317/07/2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια 6.000 Kg Ψυκτικού Μέσου (Freon) για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00πμ. (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 193626)

ΑΔΑΜ    23PROC012991780

pdfpdflinkxml, pdf
1930/06/202308/09/2023

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού όλων των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) και όλων των εγκαταστάσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις και βοηθητικοί χώροι) της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/23

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ. (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 191545)

ΑΔΑΜ    23PROC012994927

ΑΔΑΜ    23PROC013273438

pdfpdfpdflink, linkxml, pdf, pdf, pdf
2020/12/202224/01/2022

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών τοποθέτησης αντιμικροβιακών φίλτρων χαλκού στις κλιματιστικές μονάδες οχημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Ο.ΣΥ.Α.Ε.

Αριθμός Διακήρυξης: 34/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  448.996,41€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 179745)

ΑΔΑΜ    22PROC011855751

pdfpdflinkpdf, xml, pdf
2107/11/202230/11/2022
(παράταση διαγωνισμού μέχρι 02/12/2022)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α1.2022 -ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥpdfpdf, pdf
2216/11/202201/12/2022

Hλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών τοποθέτησης αντιμικροβιακών φύλλων χαλκού στις κοινόχρηστες επιφάνειες αφής κτιριακών εγκαταστάσεων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αριθμός Διακήρυξης: 33/2022

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 240.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00πμ. (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 177235)

ΑΔΑΜ  22PROC011613420 &  22PROC011613420

ΑΔΑ 69Α2ΟΚΩ0-34Β

pdfpdflinkpdf, xml