Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε..

  • Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
  • Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τηλέφωνο e-mail Fax
Γραμματεία Προμηθειών 210 4270804 grpromitheion@osy.gr 210 4907861
Διεύθυνση Προμηθειών 210 4270722 dieuthpromitheion@osy.gr
Τμήμα Αγορών και Πρόχειρων Διαγωνισμών 210 4270854-887-735 tmagoron@osy.gr , tmagoron6@osy.gr ,
tmagoron2@osy.gr
210 4922881
Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών 210 4270853-693 tmefodiasmou@osy.gr , tmefodiasmou1@osy.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων 210 4270654 – 659 tmsimvaseon1@osy.gr , tmsimvaseon2@osy.gr

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

A/AΈναρξηΛήξηΠεριγραφή Δημόσιων ΔιαγωνισμώνΔιακήρυξηΠερίληψηΤεύχος ΔιευκρινίσεωνΔιαύγειαΆλλα Έγγραφα
224/12/202203/03/2023

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών λειτουργικής μίσθωσης (Leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, είκοσι τεσσάρων (24) ημιφορτηγών (VAN) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αριθμός Διακήρυξης: 22/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των    940.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ. (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 176576)

ΑΔΑΜ       22PROC011898740

pdfpdfpdflink, linkpdf, xml, pdf
124/12/202202/02/2023

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών λειτουργικής μίσθωσης (Leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, πέντε (5) βαρέων οχημάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης, ήτοι ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα, ενός (1) φορτηγού 4X4 με μέγιστο μικτός βάρος έως 10tn εξοπλισμένο με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονοσμού, τριών (3) φορτηγών 4X2 με γερανό και αρπάγη, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.,

Αριθμός Διακήρυξης: 21/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των   755.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Πέμπτη 02 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 176575)

ΑΔΑΜ      22PROC011898733

pdfpdflinkpdf, xml, pdf
317/1/202330/01/2023

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός για την εξάμηνη ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) & όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αρ. Διακήρυξης: 38/2022

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.413.243,94€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ  181839)

ΑΔΑΜ          23PROC011994889

pdfpdfpdflink, linkpdf, pdf, xml
428/12/202230/01/2023

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαιολιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών Ο.ΣΥ. Α.Ε

Αριθμός Διακήρυξης: 03/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 552.530,00 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 180364)

ΑΔΑΜ        22PROC011914047

pdfpdflinkxml, pdf, pdf
505/01/202327/01/2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή ρολών εισιτηρίων πολλαπλών που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.) του Ο.Α.Σ.Α

Αριθμός Διακήρυξης: 31/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των   360.060,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 180573)

ΑΔΑΜ     23PROC011950240

pdfpdflinkpdf, xml
623/12/202225/01/2023

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια μέσω λειτουργικής μίσθωσης (Leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, τεσσάρων (4) υβριδικών SUV 4X4 και έξι (6) ηλεκτροκίνητων SUV 4X2 οχημάτων (Ι.Χ.) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός Διακήρυξης: 07/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των   330.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 169802)

ΑΔΑΜ     22PROC011888128

pdfpdfpdf, pdflinkxml, pdf
720/12/202224/01/2022

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών τοποθέτησης αντιμικροβιακών φίλτρων χαλκού στις κλιματιστικές μονάδες οχημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Ο.ΣΥ.Α.Ε.

Αριθμός Διακήρυξης: 34/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  448.996,41€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 179745)

ΑΔΑΜ    22PROC011855751

pdfpdflinkpdf, xml, pdf
828/12/202216/01/2023

Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια και έκδοση Διατακτικών για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός Διακήρυξης: 35/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  206.250,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 180140)

ΑΔΑΜ         22PROC011916045

pdfpdflinkpdf, xml
917/11/202222/12/2022

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών τοποθέτησης αντιμικροβιακών φύλλων χαλκού στις κοινόχρηστες επιφάνειες αφής των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός Διακήρυξης: 32/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 952.500,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 177155)

ΑΔΑΜ   22PROC011645224

pdfpdflinkpdf, xml, pdf
1019/11/202206/12/2022

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια 3.000m Μονοπολικού Καλωδίου για την κάλυψη των αναγκών κατασκευής του υπογείου δικτύου της Ο.ΣΥ. Α.Ε

Αριθμός Διακήρυξης: 05/2022 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 180.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 176879)

 ΑΔΑΜ 22PROC011633319

pdfpdflinkxml, pdf
1119/11/202205/12/2022

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών της μεταφοράς (ρυμούλκησης) των ακινητοποιημένων λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός Διακήρυξης: 12/2022  

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 285.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00πμ.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 176834)

ΑΔΑΜ  22PROC011633334

pdfpdflinkxml, pdf
1207/11/202230/11/2022
(παράταση διαγωνισμού μέχρι 02/12/2022)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α1.2022 -ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥpdfpdf, pdf
1316/11/202201/12/2022

Hλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών τοποθέτησης αντιμικροβιακών φύλλων χαλκού στις κοινόχρηστες επιφάνειες αφής κτιριακών εγκαταστάσεων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αριθμός Διακήρυξης: 33/2022

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 240.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00πμ. (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 177235)

ΑΔΑΜ  22PROC011613420 &  22PROC011613420

ΑΔΑ 69Α2ΟΚΩ0-34Β

pdfpdflinkpdf, xml
1428/09/202224/10/2022

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Mini Tower) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ.

Αρ. Διακήρυξης 01/2022

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 82.500,00€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(ΣΥΣΤ. ΑΡ.  ΕΣΗΔΗΣ 170013 )

pdfpdfpdflink, link
1524/08/2022 03/10/2022

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών παροχής είκοσι πέντε (25) χημικών τουαλετών, καθώς και υπηρεσιών καθαρισμού τριάντα πέντε (35) σταθερών και εκατόν τριάντα επτά (137) χημικών τουαλετών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (970.000,00) €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Αριθμός Διακήρυξης: 19/2022

(ΣΥΣΤ. ΑΡ.  ΕΣΗΔΗΣ 162472)

pdfpdflink
1603/08/202212/09/2022

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Δημόσιος μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 68.750.000LT πετρελαίου κίνησης και 694.444LT πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Αριθμός Διακήρυξης: 09/2022
(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 110.916.666,08€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00πμ.
(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 169803)
ΑΔΑΜ 22PROC011067312 & 22PROC011067310
ΑΔΑ ΨΛ58ΟΚΩ0-1Χ6

pdfpdflinkpdf, xml, pdf
1705/03/202205/09/2022

Διακήρυξη για υπηρεσίες καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) & όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων)

Αριθμός Διακήρυξης 15/2021

pdfpdfpdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdflink, link, link, link, link, link, link, link, link, link
1823/06/202229/07/2022

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια 3.500 τεμαχίων «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ τύπου 275/70 R 22.5» για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός Διακήρυξης: 23/2022

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 980.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 161938)

pdfpdflinkpdf