Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για διακηρύξεις διαγωνισμών που διενεργούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε..

  • Οι δημόσιοι διαγωνισμοί με όλα τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα
  • Οι πρόχειροι διαγωνισμοί αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τηλέφωνο e-mail Fax
Γραμματεία Προμηθειών 210 4270804 grpromitheion@osy.gr 210 4907861
Διεύθυνση Προμηθειών 210 4270722 dieuthpromitheion@osy.gr
Τμήμα Αγορών και Πρόχειρων Διαγωνισμών 210 4270854-887-735 tmagoron@osy.gr , tmagoron6@osy.gr ,
tmagoron2@osy.gr
210 4922881
Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών 210 4270853-693 tmefodiasmou@osy.gr , tmefodiasmou1@osy.gr
Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων 210 4270654 – 659 tmsimvaseon1@osy.gr , tmsimvaseon2@osy.gr

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Για την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης που αφορούν τους τρέχοντες ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς του ΕΠΠ 2014, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα του ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), άρθρο 201 η εφαρμογή που αφορά το άρθρο 157(εγγυήσεις), αρχίζει από την δημοσίευσή του, επομένως όσον αφορά το ποσοστό κατάθεσης αυτών, καθορίζεται σε 2% το ύψος εγγυητικής συμμετοχής και σε 5% της καλής εκτέλεσης εκτός ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

A/AΈναρξηΛήξηΠεριγραφή Δημόσιων ΔιαγωνισμώνΔιακήρυξηΠερίληψηΤεύχος ΔιευκρινίσεωνΔιαύγειαΆλλα Έγγραφα
123/06/202229/07/2022

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Μειοδοτικός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια 3.500 τεμαχίων «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ τύπου 275/70 R 22.5» για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός Διακήρυξης: 23/2022

(Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 980.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ)

(ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 161938)

pdfpdflinkpdf
207/04/202205/07/2022Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με αντικείμενο την «Ασφάλιση Ευθύνης των Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Αριθμός Διακήρυξης: 02/2022
pdfpdfpdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdflink, link, link, link, link, link, link,
305/03/202204/07/2022

Διακήρυξη για υπηρεσίες καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) & όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων)

Αριθμός Διακήρυξης 15/2021

pdfpdfpdf, pdf, pdf, pdflink, link, link, link, link,