Σήμερα Δευτέρα 27/11/2023 εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.5039/2023 όπως ισχύει, εκατόν εξήντα δύο (162) θέσεων του κλάδου ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και πενήντα τριών (53) θέσεων ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από Επιλαχόντες της Προκήρυξης 1/2020 (ΑΔΑ 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η κατάρτιση των ως άνω πινάκων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των Επιλαχόντων της Προκήρυξης 1/2020, με βάση τη σειρά που είχαν στους πίνακες κατάταξης του αντίστοιχου κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και της παρ.3 του άρθρου 2 της από 22-08-2020 της ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4772/2020 και κατόπιν της έκδοσης της με αρ. πρωτ. 1018/21-11-2023 απόφασης του ΑΣΕΠ.

Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ