Εταιρεία
 
Ο.Α.Σ.Α. A.E.
 
Επικοινωνία
 

Ανακοίνωση

28.12.2020 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Η ΟΣΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΞOΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΩΣ ΤΙΣ 10.12.2020 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

9/12/2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη 1/2020, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά θέσεων (367) προσωπικού Δ.Ε οδηγοί λεωφορείων & πενήντα έξι (56) θέσεων Δ.Ε τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου στην Ο.ΣΥ Α.Ε αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων οδηγών και τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων ειδικότερα: -Συνολική με σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα (ενιαίος πίνακας ανά ειδικότητα) -Πίνακας επιτυχόντων διοριστέων ανά κλάδο και ειδικότητα σε γενικές και ειδικές κατηγορίες θέσεων. -Πίνακας αναπληρωματικών ανά κλάδο ειδικότητα σε γενικές και ειδικές κατηγορίες θέσεων. -Πίνακας απορριπτέων ανά ειδικότητα. Οι υποψήφιοι, δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης – δημοσίευσης των προσωρινών πινάκων στο διαδικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr), και ορίζεται ειδικότερα από 11-12-2020, ως και την πάροδο της 15ης Δεκεμβρίου 2020. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-6400241, 210-6400686) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: prosl.enstasi@asep.gr). Στην ένσταση θα πρέπει να επισυνάπτεται παράβολο είκοσι ευρώ (20€), αλλιώς η ένσταση δεν θα εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προμηθευτεί το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) επιλέγοντας - Φορέας Δημοσίου –Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταλάβει το αντίτιμό του μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής για σύντομο χρονικό διάστημα είχαν αναρτηθεί πίνακες αποτελεσμάτων οι οποίοι είχαν ορισμένα λάθη, λόγω λάθους του λογισμικού. Κατόπιν συνεννόησης με το ΑΣΕΠ, έγιναν οι αναγκαίες διορθώσεις και για αυτόν τον λόγο δόθηκε μια ημέρα παράταση στην προθεσμία των ενστάσεων, η οποία πλέον είναι έως και την πάροδο της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2020. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20.11.2020 ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ, ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ, ΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ.

2. ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ΙΒΑΝ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
a. Ε.Τ.Ε. (Εθνική)   GR4301101040000010447181271
b. ALPHA BANK A.E.   GR0601401040104002320005134
Διευκρινίζεται πως οι εξοφλήσεις μέσω ΕΛ.ΤΑ., δύναται να πραγματοποιηθούν με απλή Ταχυδρομική Επιταγή, συνοδευόμενη από το Στέλεχος του προστίμου που επιδόθηκε από τον Ελεγκτή Κομίστρου. Προκειμένου να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην οπίσθια όψη του αποκόμματος (χώρος για μηνύματα στον Παραλήπτη) της Ταχ/κής επιταγής, να αναγράφονται απαραιτήτως ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού. Στις περιπτώσεις εξόφλησης μέσω κατάθεσης ποσού στους αντίστοιχους Λογαριασμούς των ανωτέρω Τραπεζών και προκειμένου ομοίως να ενημερωθεί η Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της Πράξης Προστίμου, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ή το καταθετήριο να συνοδεύεται από το «ροζ» Στέλεχος του προστίμου, ή από απλό φωτοαντίγραφο αυτού. Λόγω του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των σχετικών παραστατικών και προς την αμεσότητα πληροφόρησης της Υπηρεσίας μας για την έγκαιρη εξόφλησή σας, προτείνεται όπως, το αντίγραφο της κατάθεσης να αποστέλλεται παράλληλα μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prostimo@osy.gr Σημειώνεται πως τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα είναι προσωρινά και αποσκοπούν στην διασφάλιση της υγείας όλων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, για την κατανόησή σας.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε.
22.10.2020 Σχεδιάζουμε το μέλλον στις Αστικές Συγκοινωνίες. Δοκιμάζουμε Ηλεκρικά Οχήματα για μεταφορές με περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ποιότητα στην καθημερινότητα των πολιτών. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Ανακοίνωση

20.10.2020
Δοκιμαστική κυκλοφορία ηλεκτρικού λεωφορείου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου.
08.09.2020
Η δοκιμαστική κυκλοφορία ηλεκτρικών λεωφορείων είναι γεγονός. Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη και έχει δρομολογηθεί πιλοτικά από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., το δοκιμαστικό ηλεκτροκίνητο όχημα . Δείτε το δελτίο τύπου.

Μένουμε Ασφαλείς

23.09.2020 29.05.2020 Δείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις.

Χρήσιμες πληροφορίες

athenacard Επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα (www.athenacard.gr) στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για πληροφορίες σχετικές με το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις κάρτες μετακίνησης. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Ο.Α.Σ.Α.. Δείτε τις οδηγίες επαναφόρτισης .
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς
Μένουμε Ασφαλείς