Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εταιρεία > Ταυτότητα

Διοίκηση
Τα κύρια όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ανώτατο διοικητικό όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο:
  • διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης,
  • εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας,
  • διοικεί (διαχείριση και διάθεση) την εταιρική περιουσία,
  • εκπροσωπεί την εταιρεία και
  • αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο που:
  • μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας,
  • προΐσταται όλων των λειτουργιών - υπηρεσιών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.,
  • διευθύνει το έργο της και
  • παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας και της ειδικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρχική σελίδα | Αρχή σελίδας | Προηγούμενη σελίδα